Pozdravy předsedy

POZDRAV PŘEDSEDY č. 8

Dobrý den.

V příloze najdete přihlášku na odbornou konferenci Asociace zdravotnických škol ČR, která se bude konat ve dnech 9. - 11. října v SZŠ a VOŠ zdravotnické Kladno. Program bude k dispozici v polovině září.

Vyplněnou přihlášku zašlete na mailovou adresu školy: svzs (zavináč) svzskladno.cz nebo klasickou poštou nejpozději do 15. září 2017.

S pozdravem

POZDRAV PŘEDSEDY č. 7

Vážené kolegyně a vážení kolegové, ředitelky, ředitelé a zástupci zdravotnických škol.

Pravděpodobně už víte, že 25. května příštího roku nabude účinnosti nařízení Evropské komise ke správě a zpracovávání osobních údajů (GDPR) ze strany všech institucí, tedy i našich škol. Za porušení hrozí statisícové pokuty v eurech.

Také kvůli této záležitosti jsem se sešel již 28. 6. s prezidentem UZS Ing. J. Horeckým, který mi nabídl školení na téma GDPR na podzim t. r. Není tedy třeba, abyste ve vašich organizacích cokoli připravovali a pořádali, protože tak učiníme v rámci celé asociace.

Dále prosím, abyste se koncem srpna připravili na poskytnutí statistických údajů paní asistentce Honnerové k přijímání a uplatnění našich žáků a studentů na trhu práce.

Pokud budu mít další informace od ministerstev (se kterými jsem i během prázdnin v kontaktu) k podmínkám přijímání do zkrácené formy studia DVS, dám vám vědět. Zatím platí pro VOŠZ v červnu projednaný postup dle připravovaného metodického pokynu MŠMT (Mgr. Stará).

Nezapomeňte si do svých kalendářů poznamenat termín konání odborné konference zdravotnických škol v SZŠ a VOŠZ Kladno, 9. - 11. 10. 2017. Zítra se sejdeme k jednání s paní ředitelkou Tomsovou.

Přeji vám pěkné léto a co nejdelší dovolenou.

POZDRAV PŘEDSEDY č. 6

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zde najdete link pro přihlašování na odborný seminář a valnou hromadu Asociace zdravotnických škol ČR v Praze na MŠMT, dne 25. dubna 2017.

V příloze pak najdete program tohoto semináře.

Věřím, že se opět po půl roce společně setkáme a děkuji předem za vaši účast.

V případě problémů s přihlašováním se obracejte na paní asistentku J. Honnerovou (tel 387 023 013 nebo honnerova (zavináč) szscb.cz).

S pozdravem

POZDRAV PŘEDSEDY č. 5

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.

Dovolte mi za celou naši asociaci pogratulovat Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v Hradci Králové a zejména její ředitelce PaedDr. Soně Lamichové k velkému úspěchu!

Škola byla včera vyhlášena nejlepší zdravotnickou školou roku.

Paní ředitelku znám již 17 let. Naše (a moje) tajemnice Soňa je velmi pracovitá, erudovaná a zkušená manažerka, což mnohokrát prokázala i ve společných projektech asociace. Jsem přesvědčen, že toto ocenění jí a její škole právem patří.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po šesti letech se podařilo naší asociaci zejména díky iniciativě naší dobré duše, paní ředitelky M. Odstrčilové z Brna, získat dostatečný počet účastníků z řad ředitelů škol a jejich zástupců na odbornou stáž do jižní Francie - Provence.

V současné době je přihlášeno 31 účastníků s příslibem cestovní kanceláře konečný počet doplnit cizími zájemci.

Jsem potěšen, že dostojíme tradici setkávat se neformálně také při jiných příležitostech než jsou konference a semináře.

V minulosti bylo dobrou tradicí a "příkladem dobré praxe" každé dva roky nahlédnout "pod pokličku" do systémů vzdělávání a ošetřovatelské péče v zemích EU (Anglie, Francie, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Švédsko, Benelux, Německo....). Věřím, že i nadále budeme mít chuť a vůli v tomto trendu pokračovat.

Protože se ale odborná stáž do Francie uskuteční v termínu, který byl pro všechny přihlášené optimální, tj. 2. - 8. dubna t.r., bylo nutné změnit termín konání odborného semináře a valné hromady asociace. Na MŠMT se mi podařilo dohodnout náhradní termín pro seminář na 25. dubna (úterý). Prosím vás proto o provedení změny i ve vašich kalendářích. Věřím, že s tímto předstihem 3 měsíců budete schopni ve většině případů tuto změnu akceptovat.

V příštím týdnu připravím a rozešlu pro účastníky odborné stáže dopis pro vedení krajů, ve kterém, podobně jako v minulosti, požádám vaše zřizovatele o uvolnění na tuto stáž.

Přeji vám klidnou druhou polovinu ledna.

POZDRAV PŘEDSEDY č. 1

Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Dovoluji si Vám popřát hodně zdraví do roku 2017.

Chci vás také požádat o splnění našeho závazku vůči společnosti Getmore a zajištění (alespoň částečných a dostupných) statistik ze svých škol, které zasílala paní asistentka J. Honnerová.

Jako asociace dlouhodobě velmi dobře spolupracujeme s Unií zaměstnavatelských svazů.. Ze závěrů naší konference ve Zlíně vyplynul mimo jiné úkol statistická šetření v našich školách zajistit a zaslat. Prosím Vás proto o spolupráci a reciprocitu vůči UZS.

Prosím tedy, abychom se snažili do konce ledna tento stav napravit. Zároveň děkuji školám, které již informace zaslaly (viz přehled níže).

S pozdravem

Rok 2016

POZDRAV PŘEDSEDY č. 11

Vážené ředitelky, vážení ředitelé respektive zástupci zdravotnických škol.

Dovoluji si vás upozornit na naše webové stránky, kde najdete zápis z konference ve Zlíně. Budu rád, když opět začnete přispívat a budete zasílat informace a zprávy o dění ve vašich školách a regionech do rubriky "Zprávy z krajů".

Ve dnech 14. - 15. 12. se sejde v Ústí nad Labem k jednání asociační rada (zástupci krajů). Zápis z jednání vám bude zaslán.

Dále vás chci informovat, že novela zákona č. 96/2004 Sb. bude projednána ve druhém čtení PS ČR dne 6. 12. 2016. Vyhláška o činnostech č. 55/2011 Sb. prošla vnitřním připomínkovým řízením a čeká na schválení poradou vedení MZ. Osud modelu 4+1 je nyní v rukách nového vedení MZ. Předpokládám, že k jeho uvedení do života nebude vůle, ale nechme se překvapit.

Připomínám také termín 11. 12. pro vyplnění statistik nově přijatých žáků do 1. ročníků SŠ a studentů oboru DVS na VOŠZ (viz níže - mail p. Honnerové).

Děkuji. Přeji vám klidný závěr roku a co nejvíce adventních zastavení.

POZDRAV PŘEDSEDY č. 10

Zdravím vás všechny v nadcházejícím školním roce a přeji vám hodně sil, pracovního elánu a hlavně zdraví. Vašim školám pak přeji dostatek žáků a dobrou spolupráci se zřizovateli.

V příloze najdete program naší odborné konference ve Zlíně. Mě a pořádajícího ředitele školy Hynka Stesku těší, že se konference "mimo tradiční Brno" zúčastní hojný počet zástupců členských škol ze všech krajů. Doufám, že vše klapne i po logistické stránce a zaujme vás také tradiční moravský folklór v rámci doprovodného programu. Věřím, že se dostaví také všichni pozvaní hosté.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte Mgr. H. Stesku na tel. 577 008 111 nebo služebním mobilu: 604 220 441, eventuálně mě na tel. 606 741 815.

Na setkání se všemi se těší

PhDr. Karel Štix
Předseda Asociace zdravotnických škol ČR

POZDRAV PŘEDSEDY č. 9

Připomínky, které byly zpracovány k návrhu zákona o NLP (v původním znění z. č. 96) členy asociační rady a naší zástupkyní v pracovní komisi MZ, Ing. Mgr. Dianou Chrpovou a zaslány Mgr. A. Strnadové, MBA, ředitelce odboru pro vzdělání a vědu na MZ ČR. Návrh prochází tzv. vnitřním připomínkovým řízením.

1.3. Popis existujícího právního stavu - zákon dostatečně nepopisuje okruhy činností, které jsou pracovníci oprávnění vykonávat na základě získané odborné způsobilosti. Popis je velice obecný, proto nutná vyhláška s jasným popisem činností.

1.5. Popis cílového stavu - současné vzdělání není hlavní příčinou odchodu nelékařů do zahraničí. Proto úprava zákona nepovede ke stabilizaci zdravotníků.

2.6.4. Varianta č. 4 - u zdravotnického asistenta nelze zkrátit přípravu na výkon povolání všeobecné sestry na 1 rok.

7.3. Slučitelnost úpravy se zákony EU - v případě zdravotnického asistenta neodpovídá návrh citovanému článku, vzdělávání na střední škole nemá rovnocennou úroveň jako vzdělání z vyšší nebo vysoké školy, proto nestačí asistentovi pouze 1 rok pro získání kvalifikace všeobecné sestry. Úprava RVP a ŠVP je limitována splněním hodinových dotací pro všeobecně vzdělávací předměty ke složení státní maturity.

Ve zprávě je diskrepance mezi návrhem zákona - paragraf 30 a 33, kde je uveden termín pro otevření posledního 1. ročníku v oborech laboratorní asistent a asistent zubního technika na akademický rok (školní rok) 2018-19, v důvodové zprávě str. 40 by měl být proto rok ukončení 2022.

V rámci celoživotního vzdělávání nutno specifikovat možnosti dalšího vzdělávání pro praktickou sestru, zdravotního laboranta, zubního technika a a dalších profesí.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 8

Jedním z připomínkových míst, kam byl zaslán návrh novely zákona o nelékařských povoláních (č. 96/2004 Sb.) je také zřizovatel, tedy kraj. Pokud Vás osloví vaši krajští nadřízení z odborů školství nebo krajských úřadů, sdělte jim prosím stanovisko naší asociace k navrhovaným změnám v zákonu.

Shoda s MŠMT panuje u vzdělávání oboru zdravotnický asistent/event. praktická sestra: čtyřleté vzdělání ukončené maturitou s půlročním adaptačním obdobím a zrušením dohledu.

Nesouhlas s návazným jednoletým doplněním praxe na VOŠ či v "doškolovacích" centrech (v takto krátkém programu nelze doplnit vzdělání a kvalifikaci pro registrované povolání všeobecná sestra).

Nesouhlas se zrušením vzdělávání asistentských oborů (laboratorní asistent a asistent ZT) na středních školách.

Souhlas se vzděláváním oboru dětská sestra na VOŠ zdravotnických.

Souhlas se zařazením oboru masér sportovní a rekondiční do skupiny oborů "M".

Otazník zůstává u oboru diplomovaný zdravotnický záchranář, který je v rámci ČR saturován nerovnoměrně, přesto MZ a zdravotnické odbory argumentují statistikami o nadbytku DZZ.

Otevřenou a nedořešenou otázkou zůstává také další vzdělávání (kompetence, forma a jeho délka) oboru všeobecná sestra. Zde jsou největšími kritiky a odpůrci navrhovaných změn ve zkrácené podobě především ČAS a Asociace VŠ vzdělavatelů nelékařských profesí.

Trvají na vzdělávání v bakalářských (magisterských) oborech.

Děkuji vám za součinnost a přeji vám hezký víkend.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 7

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dnes jsem jsem na KÚ konzultoval problém formulace lékařského vyjádření na přihláškách ke vzdělávání ve střední škole. Podle vyjádření právního oddělení našeho kraje by měla být formulace v podobě "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona..." ze strany lékařů akceptována. Upozornil jsem na problém s lékaři, kteří nechtějí do přihlášky tuto formulaci psát. Právníci se shodli na tom, že postačí formulace ve smyslu "uchazeč je schopen ke vzdělávání (studiu) ...". S tímto doporučením je možné přihlášky přijímat.

Nestačí ale vyjádření "doporučuji ke studiu". V tomto případě musí lékař své vyjádření změnit. Podotýkám, že by se lékaři měli řídit rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, ale my sami nemáme nástroj, jak je k přesné formulaci donutit.

Přesné vyjádření ale požadujme u uchazečů o studium na VOŠ zdravotnických, protože toto vyjádření opravňuje budoucí studenty k vykonání odborné praxe bez další lékařské prohlídky (a dalších finančních výdajů školy) v 1. ročníku.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 6

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

S příchodem nového kalendářního roku si vás dovoluji požádat o zaznamenání akcí naší asociace do vašich stolních a elektronických diářů. Termín semináře v Praze, který stanovila asociační rada na svém jednání v Plzni, musel být z technických důvodů změněn (museli jsme se přizpůsobit omezeným termínům pro rezervaci přednáškového sálu na MŠMT).

 1. Jednání asociační rady AZŠ ČR - SZŠ Děčín, 15. - 16. 3. 2016
 2. Konání JARNÍHO SEMINÁŘE (Valné hromady AZŠ ČR) – 4. dubna 2016, 10:00 hodin (MŠMT, Karmelitská ul., budova C, sál 081).
 3. „Vavrečkův den“ – setkání bývalých ředitelů zdravotnických škol: 4. 4. 2016, 12:00 hodin. Místo bude upřesněno.
 4. Konference a VH k 20. výroční založení Asociace VOŠ: 12.- 13. dubna 2015 (hotel Olšanka) – pozvánky zajistí vedení AVOŠ.

O výsledcích jednání k přípravě zákona o NLP vás budu průběžně informovat.

Sledujte průběžně také naše webové stránky http://www.azscr.cz/ a zasílejte své příspěvky.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 5

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zápis z posledního jednání asociační rady AZŠ ČR v Plzni najdete zde. Zástupce krajů v AR prosím o splnění úkolů vyplývajících z usnesení.

Přeji ještě jednou všem krásné svátky.

Karel Štix, předseda

POZDRAV PŘEDSEDY č. 4

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Tento "pozdrav" na sebe nechal dlouho čekat, za což se omlouvám. Jsem teď více v Praze než v Č. Budějovicích. Zde najdete zápis z naší valné hromady v Brně. Informace z usnesení (ohledně vzdělávání sester) můžete použít ve svých krajích pro případné jednání s úředníky nebo politiky.

Absolvoval jsem několik jednání a až mi dovolí čas, dám je na papír a budu vás informovat.

Děkuji moc kolegyním, které byly vyzvány Českou televizí k rozhovoru, že mě o tom informovaly a nebudu tak překvapen, až se případně objeví v hlavních zprávách.

Jsem nyní trochu ve skluzu, včera odešla finanční kontrola zřizovatele. Snad to dopadne....

Přeji všem hezký víkend.

P.S. Zápis bude zavěšen na webové stránky asociace. A posílejte dál své příspěvky!!!

Z deštivých Budějovic zdraví

Karel Štix, předseda asociace

POZDRAV PŘEDSEDY č. 3

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zde si můžete stáhnout program konference v Brně. Upozorňuji, že změny v programu jsou vyhrazeny.

1. Ještě jedno důležité připomenutí členům asociace:
Členové asociační rady jednomyslně odhlasovali v září na jednání v Nymburku návrh o zvýšení ročního členského příspěvku za školu, který bude přednesen na valné hromadě asociace v Brně. Jedná se o příspěvek ve výši tisíc Kč/škola. Jedním z hlavních důvodů navýšení příspěvku je nutnost finanční rezervy na účtu asociace pro předfinancovávání projektů, v nichž je asociace zapojena (v současné době zastřešuje asociace projekt EuroCure v programu Erasmus+). Společně s paní tajemnicí S. Lamichovou prosíme, abyste uvedenou částku v hotovosti přivezli již na konferenci do Brna. Příspěvek vybere asistentka Jana Honnerová v průběhu konference. V případě, že někteří zástupci škol se konference nezúčastní, zašle příspěvek škola na účet asociace.

2. Ještě k dotazům na počty přijatých žáků a studentů:
Ve statistice sledujeme pouze počet NOVĚ PŘIJATÝCH žáků a studentů do 1. ročníků. Na VOŠ sledujeme zatím hlavně DVS. Statistiky dalších oborů na VOŠ bude provádět Asociace VOŠ v listopadu po datu ukončení přijímání do VOŠ (tj. do 31. 10.).

Karel Štix, předseda asociace

POZDRAV PŘEDSEDY č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Na našich webových stránkách najdete odkaz na POČTY PŘIJATÝCH ŽÁKÚ A STUDENTŮ, které jste vykazovali za vaše školy do matriky k poslednímu září.

Statistiky počtu přijatých žáků a studentů aktualizujeme každoročně pro vnitřní potřeby asociace, dále jako důležitou součást argumentace při jednáních s ministerstvy školství a zdravotnictví a obvykle tyto údaje využívají také poslanci školského a zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a politická reprezentace krajů. Údaje se týkají především oborů vzdělání na středních školách, na VOŠ zdravotnických zjišťujeme aktuálně pouze počet nejvíce zastoupeného oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Statistiky přijatých studentů na VOŠ provádí Asociace VOŠ.

Prosím, abyste vyplnili vy, případně vámi pověřené osoby, všechny požadované údaje za vaši školu a odeslali elektronickým odkazem přes naše webové stránky nejpozději do 23. října t.r. V případě jakéhokoliv problému kontaktujte asistentku asociace p. Janu Honnerovou mailem: honnerova@szscb.cz nebo telefonicky: 387 023 013.

Údaje budou zpracovány a celkové statistiky budou prezentovány na konferenci ředitelů v Brně.

V dalším "pozdravu" najdete odkaz na program konference v Brně, který bude rovněž zavěšen na stránkách asociace.

Karel Štix, předseda asociace

POZDRAV PŘEDSEDY č. 1

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení zástupci zdravotnických škol.

Ve spolupráci s NCO NZO Brno pracujeme na přípravě třídenního programu naší konference. V pátek jsem se domluvil s paní Mgr. Komínkovou, která má organizaci konference na starost, že nastal čas se zaregistrovat k účasti na konferenci.

Ti, kteří byli na konferenci již v minulých letech, budou automaticky "překlopeni" i do letošního roku a nemusí se tedy přihlašovat. Budou pozváni a na základě pozvánky upřesní své požadavky na ubytování a event. speciální požadavky na stravu (bezlepková dieta apod.).

Ti, kteří budou na konferenci hosta poprvé, nahlásí svou účast na adresu paní Ing. Obstové, která má na starosti ekonomické záležitosti konference: obstova (zavináč) nconzo (tečka) cz

Adresa NCO a NZO Brno: http://www.nconzo.cz/web/guest/vzdelavani

Další informace (program konference) obdržíte v následujících dnech v dalších "pozdravech".

Pokud má někdo z kolegů zájem o aktivní příspěvek do programu konference (příklady dobré/špatné praxe), kontaktujte mne do konce tohoto týdne.

P.S. Informace pro paní Mgr. Komínkovou a Ing. Obstovou z NCO NZO - tento adresář by měl být kompletní a můžete přes něj oslovit naše školy.

Karel Štix, předseda asociace

Školní rok 2014/2015

POZDRAV PŘEDSEDY č. 11

Vážené ředitelky, vážení ředitelé zdravotnických škol.

Znovu upozorňuji na naše webové stránky: http://www.azscr.cz/

Zasílejte mi průběžně za vaše školy informace o dění u vás a využijte možnosti zviditelnění vašich akcí.

Příští týden vám s asistentkou asociace J. Honnerovou zašleme krátké dotazníky ke zjištění údajů o absloventech a nově přijatých žácích a studentech na SZŠ a VOŠZ a provedeme aktualizaci informací o vašich školách.

Děkuji všem zástupcům v asociační radě za zaslání připomínek k návrhu zákona o nelékařských povoláních, které právě zpracováváme.

V rubrice " O NÁS" najdete zápisy z jednání celostátních předmětových komisí, které mi zasílají jejich předsedové.

Dle prováděného monitoringu návštěvnosti nových stránek jsme zaznamenali s jejich správcem Ing. Stejskalem nárůst zájmu o dění v asociaci, což nás těší!

Těší nás také pochvaly na podobu stránek, které zasíláte.

Děkujeme za ně.

S pozdravem
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 10 - Nové webové stránky

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zvu vás na naše nové webové stránky, které budeme v rámci naší asociace hojně využívat. Aby jejich existence měla smysl, musí být aktualizovány novými příspěvky a členové asociace napříč republikou by je měli permanentně navštěvovat.

Všechny informace ode mne, členů asociační rady, i členské základny, budou zavěšovány průběžně na web. Výjimkou budou pouze POZDRAVY PŘEDSEDY, které budu posílat mailem jako doposud. Historii "pozdravů" najdete rovněž na webu.

Očekávám také, že se sami aktivně zapojíte do aktualizování stránek. Zasílejte mi za vaše školy informace o soutěžích, přehlídkách, konferencích a významných akcích, které chcete zveřejnit i pro ostatní školy. Školy v ČR, včetně slovenských zdravotnických škol a AVOŠ, tak budou mít přehled o dění u vás a naopak.

Prosím také, abyste odkaz na stránky předali vedoucím a předsedům celostátních předmětových komisí a dotyčné prosím, aby mne kontaktovali (některé z nich neznám). Jejich zápisy z jednání budou také zavěšovány na web.

Prosím také všechny ředitelky a ředitele škol, aby SLEDOVALI KALENDÁŘ AKCÍ A SLADILI SVÉ PLÁNY S DŮLEŽITÝMI AKCEMI ASOCIACE. UPOZORŇUJI NA TERMÍN KONFERENCE V BRNĚ: 2. - 4. LISTOPADU 2015.

Zašlete mi také vaše případné připomínky k webovým stránkám.

Na cizelování stránek budeme stále pracovat.

www.azscr.cz

Ještě jedna důležitá informace: do pondělí 15. 6. mají za úkol zástupci jednotlivých krajů připomínkovat návrh zákona č.96 v rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení (musí být zasláno do 22.6.na MZ). Měli by vás o ton informovat Už jen zástupci vašich krajů v AR. Za naši asociaci bude zaslán jednotný materiál.

Už jen 19 dní - vydržte!

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 10 - Nové webové stránky

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zvu vás na naše nové webové stránky, které budeme v rámci naší asociace hojně využívat. Aby jejich existence měla smysl, musí být aktualizovány novými příspěvky a členové asociace napříč republikou by je měli permanentně navštěvovat.

Všechny informace ode mne, členů asociační rady, i členské základny, budou zavěšovány průběžně na web. Výjimkou budou pouze POZDRAVY PŘEDSEDY, které budu posílat mailem jako doposud. Historii "pozdravů" najdete rovněž na webu.

Očekávám také, že se sami aktivně zapojíte do aktualizování stránek. Zasílejte mi za vaše školy informace o soutěžích, přehlídkách, konferencích a významných akcích, které chcete zveřejnit i pro ostatní školy. Školy v ČR, včetně slovenských zdravotnických škol a AVOŠ, tak budou mít přehled o dění u vás a naopak.

Prosím také, abyste odkaz na stránky předali vedoucím a předsedům celostátních předmětových komisí a dotyčné prosím, aby mne kontaktovali (některé z nich neznám). Jejich zápisy z jednání budou také zavěšovány na web.

Prosím také všechny ředitelky a ředitele škol, aby SLEDOVALI KALENDÁŘ AKCÍ A SLADILI SVÉ PLÁNY S DŮLEŽITÝMI AKCEMI ASOCIACE. UPOZORŇUJI NA TERMÍN KONFERENCE V BRNĚ: 2. - 4. LISTOPADU 2015.

Zašlete mi také vaše případné připomínky k webovým stránkám.

Na cizelování stránek budeme stále pracovat.

www.azscr.cz

Ještě jedna důležitá informace: do pondělí 15. 6. mají za úkol zástupci jednotlivých krajů připomínkovat návrh zákona č.96 v rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení (musí být zasláno do 22.6.na MZ). Měli by vás o ton informovat Už jen zástupci vašich krajů v AR. Za naši asociaci bude zaslán jednotný materiál.

Už jen 19 dní - vydržte!

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 9 - Zápis a stanovisko z jednání dne 13. 4. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V příloze najdete zápis z jednání k zavedení povinné matematiky ve státní části maturitní zkoušky. Děkuji členům asociační rady (zástupcům krajů) za zaslané připomínky a podněty.

Předběžně jsem dohodnut se zástupci asociací pedagogických a sociální škol, že budeme společně iniciovat zrušení návrhu pro naše obory, s výjimkou zdravotnického lycea, maturovat povinně. Naše stanovisko nemění ani zvýšení dotace počtu hodin matematiky v RVP odborných škol (ze 7 na 10 a více).

Další jednání k této žhavé problematice proběhne na Národní radě CZESHA v Rytířsku u Jihlavy dne 13 .5. 2015. Budu vás informovat.

Přeji úspěšný nábor nejinteligentnější populace deváťáků ve vašem regionu za týden!!!

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 8 - Zápis z jednání celostátních PK

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V příloze Vám zasílám ověřený zápis z jednání celostátních předmětových komisí oborů, které jsou aktuálně přímo ohroženy přípravou nového zákona o nelékařských povoláních ze strany MZ ČR.

Zápis byl zaslán také náměstkovi MŠMT Fidrmucovi, náměstkovi MZ, prezidentovi UZS a vybraným poslancům školských a zdravotnických výborů a podvýborů.

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 7

Prosím současné ředitele škol, aby oznámili kolegům - exředitelům, že VAVREČKŮV DEN se koná v úterý, dne 24. března 2015, po třech letech opět v:

restauraci U PROVAZNICE
Provaznická 385/3 110 00 Praha 1 Staré Město.

Sraz je v 11:00 hodin před restaurací.

Na konci týdne vám bude zaslán zápis z jednání vedoucích celorepublikových komisí oborů ZT (AZT), ZL (LA), DNT (NA), DZZ, které proběhlo 23.2. 2015 v Praze.

Pro vaši informaci zasílám aktualizovaný přehled zástupců krajů v asociační radě, na které se můžete obracet:

Zástupci krajů - členové AR AZŠ ČR:

 1. Jihočeský - PhDr. Karel Štix (SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice); stix@szscb.cz
 2. Plzeňský - PhDr. Ivana Křížová (SZŠ a VOŠZ Plzeň); krizova@zdravka-plzen.cz
 3. Karlovarský - Mgr. Hana Švejstilová (SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary); hanasvejstilova@seznam.cz
 4. Ústecký - Mgr. Zdeněk Volf (SZŠ Děčín); z.volf@szsdecin.cz
 5. Liberecký - Mgr. Lenka Nováková (SZŠ Turnov); info@szsturnov.cz
 6. Královéhradecký - PaedDr. Soňa Lamichová (VOŠZ a SZŠ H. Králové); lamic@zshk.cz
 7. Pardubický - Mgr. Lenka Podzimková (SZŠ Ústí nad Orlicí); podzimkova@szsuo.cz
 8. Středočeský - PhDr.Dagmar Sitná, Ph.D (SZŠ Nymburk); sitna@zdravkanbk.cz
 9. Praha - Mgr. Miloš Tichý (SZŠ a VOŠZ Alšovo nábř. Praha 1); tichy@szspraha1.cz
 10. Vysočina - RNDr. Miroslav Dočkal, MSc(SZŠ a VOŠZ Třebíč); reditel@szstrebic.cz
 11. Jihomoravský - RNDr.Milada Odstrčilová (SZŠ a VOŠZ Merhautova, Brno); odstrcilova@szsmerh.cz
 12. Olomoucký - Mgr. Marie Dostálová (SZŠ Prostějov); skola@szdravpv.cz
 13. Moravskoslezský - PhDr.Renata Važanská (SZŠ Nový Jičín); renata.vazanska@mendelova-stredni.cz
 14. Zlínský - Mgr. Hynek Steska (SZŠ a VOŠZ Zlín); hynek.steska@szsvzszlin.cz

Soukromé školy zastupuje v AR: MUDr.Ladislav Kindl - soukromá DDH a Medea Praha; kindl@dhskola.cz

POZDRAV PŘEDSEDY č. 6

Vážené ředitelky, vážení ředitelé zdravotnických a dalších typů škol, sdružených v naší asociaci.

Většinovým rozhodnutím asociační rady AZŠ ČR (zástupců v krajích) je bez náhrady zrušen letošní JARNÍ SEMINÁŘ zdravotnických škol na MŠMT v Praze, který byl plánován na 7.4. 2015.

Aktuální záležitosti zdravotnického školství budou projednány na jednání asociační rady v březnu t.r. ve Zlíně.

Po ověření vám bude také zaslán zápis z jednání vedení asociace a zástupce MŠMT s vedoucími republikových komisí a zástupců oborů Zdravotní laborant, Nutriční asistent, Asistent ZT a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Jednání proběhlo 23. 2. 2015 v SZŠ a VOŠZ, Alšovo nábř., Praha 1.

Prosím, aby mě zkontaktovali nově jmenovaní ředitelé a ředitelky zdravotnických škol (např. Olomouc) na adrese: stix@szscb.cz

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 5

Zasílám aktuální informace členské základně Asociace zdravotnických škol ČR:

Pro nás zásadní informace z jednání meziresortní komise z minulého týdne (kam jsem měl být a nakonec nebyl přizván): náměstci obou ministerstev podepsali "status quo" pro naše obory jak na SŠ, tak VOŠZ.

Nejisté informace mám zatím o oborech asistent ZT a laboratorní asistent, kde se obávám řešení "quid pro quo". Budu jednat v této věci se zástupci MŠMT.
Nová informace: obor Masér sportovní a rekondiční bude nahrazen oborem Masér, který přejde ze skupiny "L" do "M" oborů a bude mít tedy rozšířenou působnost a kompetence.

Výsledky jednání národního kulatého stolu o legislativním ukotvení vyšších odborných škol:
V závěru navrhli přizvaní zástupci VOŠ a předsedové asociací své doporučující návrhy ke změně legislativy: nejprůchodnější se v současné době je stabilizovat postavení VOŠ v novele školského zákona (nyní realisticky nejprůchodnější) s navrhovanými konkrétními úpravami: např. prodloužit přijímání uchazečů ke studiu do 31.10. příslušného roku, zavedení kreditního systému včetně uznávání kreditů VŠ, umožnění přestupů z VŠ na VOŠ, uznávání praxí VŠ apod.

Účastníci se shodli na postupu "step by step", tedy krok za krokem, při stabilizaci a ukotvení segmentu VOŠ v budoucnosti. Důležitý moment: jejich existence je akceptována všemi zúčastněnými stranami. Nebudou tedy zrušeny! Rozhodnou politické zájmy a vůle poslanců prosadit změny v PSP vůči odporu VŠ lobby. Toto my nemůžeme již ovlivnit. Karty jsou rozdány, esa musí vytáhnout "terén" (samozřejmě nejen u zdrávek).
Opět jsme s Ing. Pražmovou otevřeně kritizovali nepřítomnost zástupců VŠ a politické reprezentace MŠMT (vrchní ředitel potažmo náměstek ministra).
Zápis vám bude zaslán.

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 4 (NKS 8. 12.)

Vážené kolegyně a kolegové.

Zasílám Vám zápis + prezentace z národního kulatého stolu, který proběhl 8. prosince na MZ.

Informujte prosím své vedoucí oborů o navrhovaných změnách v zákoně o nelékařích (viz prezentace hlavní sestry Šmídové) a pošlete mi připomínky, případně protinávrhy k navrhovaným změnám včetně návrhů např. na specializační vzdělávání dětských sester apod. Vaše podněty potřebuji nejpozději do 20. ledna.

Vzdělávání DVS a VOŠ zdravotnické budou sice zachovány, ale čeká nás další boj za obory na SŠ a VOŠ.

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č.3 - Program konference Brno

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.

V příloze najdete program letošní konference AZŠ ČR v Brně.

Po složitých jednáních se nám s paní Mgr. H. Komínkovou nakonec podařilo dát dohromady zajímavá a atraktivní vystoupení a já doufám, že do Brna přijedete.

Na setkání se těší

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 2 - Program konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Zasílám vám program naší podzimní konference v Brně (3. - 5. listopadu 2014, NCO NZO). Změna programu je u některých vystoupení vyhrazena (někteří lektoři ještě neupřesnili termíny svých vystoupení). Nicméně převážná většina bodů v programu odpovídá plánovanému itineráři.

Členy asociační rady prosím o včasný příjezd na jednání v pondělí od 10:00 hodin.

Ostatní kolegy prosím, aby posílali do 31.10. na adresu asistentky asociace, M. Mikoláškové, případné náměty do diskuze valné hromady (viz např. podněty od RNDr. J. Adamcové z Mostu nebo Mgr. Z. Hrkala (k oboru masér) z Chebu...).

Přihlášení je nutno učinit u p. Ing. Obstové v NCO NZO, učiňte tak co nejdříve!!!!

Aktuálně je přihlášeno 35 zástupců škol.

Děkuji
Karel Štix

POZDRAV PŘEDSEDY č. 1 - Reakce hlavní sestry

Vážené kolegyně a kolegové

Zasílám Vám reakci hlavní sestry A. Šmídové na článek zveřejněný v MF Dnes dne 15.8. 2014.

Zasílejte mi, prosím, případné náměty do programu připravované konference 3.- 5. 11. 2014.

Děkuji
Karel Štix